Brownfield – Měnírna Přehrada – Školící, informační a prezentační centrum DPMB, a.s.

Brownfield – Měnírna Přehrada – Školící, informační a prezentační centrum DPMB, a.s.

Druh stavby: Občanská vybavenost

Místo stavby: ul. Rakovecká, Brno – Bystrc

Investor: Dopravní podnik města Brna a.s.

Projekt: 2023

Realizace: předpoklad 2024-2025

Plocha pozemku: 2502 m2

Zastavěná plocha: 513 m2

Užitná plocha/obestavěný prostor: 4611 m3

U břehu Rakovecké zátoky Brněnské přehrady se nachází oplocený areál, jehož součástí je budova trakční měnírny Dopravního podniku města, a.s.

Jedná se o stavbu technického vybavení, která ještě cirka před 5-ti lety sloužila pro posílení trakčního vedení tramvajové trasy Pisárky – Bystrc s konečnou na Ečerové ulici. Vybudováním nové trakční měnírny na ulici Páteřní v roce 2018, pak tato stavba pozbyla významu.

Její vlastník DPMB, a.s. pro stavbu hledal jiné využití, které by splňovalo jeho současné potřeby. Bylo dohodnuto, že by mohla být stavba revitalizovala a stala se školícím a přednáškovým centrem podniku.

V rámci projektové přípravy byl proveden stavebně-technický průzkum a bylo zjištěno, že se stavba nachází ve velmi špatném stavebně technickém stavu, dalo by se říci havarijním. Objekt „ujíždí“ směrem k vodní nádrži a ve stavbě jsou patrné trhliny v nosných konstrukcích takového rozsahu, že ekonomické řešení statického zajištění stavby a její revitalizace by nedávalo smysl.

A protože byl letos v lednu vypsán dotační titul „Brownfield“, rozhodlo se vedení podniku, že požádá v rámci dotačního titulu o finanční podporu. Především proto, že v momentální energetická situace znemožňuje uvolnit dopravnímu podniku potřebné finance na výstavbu.

S ohledem na havarijní stav budovy byla stavba zapsána do republikového seznamu brownfieldů a bylo na doporučení statika rozhodnuto o její demolici.

Stávající oplocený areál se nachází v rekreační oblasti Brněnské přehrady, proto bylo na úrovni kanceláře hlavního architekta města Brna v součinnosti s odborem územního plánování a rozvoje Statutárního města Brna dohodnuto, že nová stavba musí svým charakterem a provozní náplní respektovat vysokou kvalitu stavebního místa nacházejícího se v rekreační oblasti a zároveň, že provozní charakter stavby bude víceúčelový a bude sloužit i široké veřejnosti.

Proto byla stavba rozdělena do dvou na sobě nezávislých provozních celků, z nichž jeden tvoří výstavní a informační centrum, které je situováno tak, aby bylo možné ho komunikačně napojit na stávající pěší „okružní“ komunikaci vedoucí kolem přehrady bez nutnosti vstupovat do oploceného areálu investora. Z této pěší komunikace je výstavní centrum propojené pěší lávkou při respektování bezbariérového přístupu.

Druhý větší provozní celek stavby má charakter občanské stavby s multifunkčním využitím. Je zde umístěn přednáškový sál, malý konferenční sál, Café bistro pro příležitostné občerstvení v proběhu akcí a v patře se nachází dvě ubytovací jednotek hotelového typu, které budou sloužit pro příležitostné ubytování významných hostů a zároveň jako inspekční pokoj pro správce povodí Moravy.

Na přednáškové prostory navazují terasy zvětšující funkční využitelnou plochu sálů a rovněž plochá střecha stavby je navržená jako slunečná terasa – přestávkový prostor pro posezení v létě při probíhajících akcích.

Tato část stavby bude sloužit pro potřeby investora – DPMB, a.s. na školení zaměstnanců, zasedání, výroční akce apod., Magistrátu města Brna pro výjezdní zasedání, návštěvu primátorů z jiných měst apod., Krajskému úřadu JMK pro výjezdní zasedání orgánů kraje, návštěvy hejtmanů jiných krajů, městské organizace SMB a příspěvkové organizace JMK (https://www.brno.cz/mestske-organizace), Sdružení dopravních podniků (https://www.sdp-cr.cz/cz/odborne-skupiny/) a také pro komerční využití – příležitostný pronájem firmám pro pořádání nejrůznějších akcí  od přednášek, školení, teambuildingu až po společenské večírky. Výnos z pronájmu pokryje část nákladů na provoz objektu.

Jelikož je stávající objekt určený k demolici podsklepený, je tak možno hospodárně založit novostavbu v obdobné úrovni, a takto vzniklý suterén koncipovat jako rehabilitačně relaxační centrum. Jedná se nikoliv o veřejný provoz, který by v této lokalitě nedostupné pro běžný provoz osobních aut široké veřejnosti a pro malou kapacitu parkoviště v prostoru konečné zastávky autobusů MHD zapříčinil velkou dopravní zátěž, ale o soukromou účelovou provozní část dopravního podniku.

Tento provoz bude sloužit k relaxaci a aktivnímu odpočinku zaměstnanců Dopravního podniku města Brna, a.s., především řidičů MHD. Motivací investora pro realizaci tohoto provozu bylo zatraktivnit práci zaměstnancům. Dopravní podnik se totiž dlouhodobě potýká s nedostatkem zaměstnanců – řidičů MHD. Kromě náborových příspěvků, které dopravní podnik investuje do získání nových zaměstnanců, by jako firemní bonus v rámci FKSP sloužil tento provoz pro fyzický a psychický odpočinek řidičů MHD, kteří jsou dennodenně vystaveni velké zátěži.

Novostavba je navržena v půdorysné stopě stávající stavby, je o něco málo objemově větší, ale zároveň je navržena tak, aby svým vzhledem nikterak podstatně nezměnila stávající charakter zástavby.

Přestože je stavba navržena ve vyšším stavebním standardu adekvátnímu její funkci, jsou investiční náklady včetně venkovních úprav, parkovacích ploch, nových přípojek inženýrských sítí, nové trafostanice a nové příjezdové komunikace, která eliminuje případnou kolizi s chodci a cyklisty pohybujícími se po stávající asfaltové komunikaci, odhadovány na 85 milionů Kč bez DPH.

Je tedy možno konstatovat, že v místě dnes chátrající budovy v blízké budoucnosti vznikne nová občanská stavba s širokou nabídkou jejího využití, která svou architekturou zapadne přirozeně do krajiny, přinese nejširší veřejnosti možnost se seznámit s historií lodní dopravy či jinými významnými událostmi v městě Brně formou výstavy a zajistí kvalitní prostory pro práci a činnost velkého spektra městských a příspěvkových organizací.

 

 

Objednatel: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
SO 01 Školící, informační a prezentační centrum
SO 02 Zpevněné plochy, oplocení
SO 03 Inženýrské/technické sítě
ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY
Celková cena stavby bez DPH:                        81 500 000 Kč
Cena bouracích prací bez DPH:                       2 300 000 Kč
Cena za stavbu celkem bez DPH:                  83 800 000 Kč
Cena za stavbu s DPH (21 %):                         101 398 000 Kč
Náklady stavby zohledňují vysoký až značně vysoký
standard/nadstandard jak v části stavební, tak v technologické,
nikoliv však nadstandard nejvyšší. 

Máte zájem
o naše služby?

Hledáte kompletní realizaci vašeho projektu? Zanechte nám prosím své telefonní číslo.

  Kontakt

  Brno - Královo Pole
  Dobrovského 1238/7
  PSČ 612 00
  tel.: +420 541 238 435
  e-mail: info@hiarch.cz

  Informace o společnosti

  Společnost HiARCH spol. s r.o. je zapsaná u Krajského soudu v Brně pod značkou 15469 C
  IČO 60709693
  DIČ CZ60709693
  id datové schránky: rha992w